Pro rodiče

Jednoduché otázky a odpovědi ke studiu na základních uměleckých školách, které vás mohou zajímat. 

Před nástupem do ZUŠky

Volba oboru a školné

Talentové zkoušky a zápis

Praktické rady po zápisu

 

Před nástupem do ZUŠky

 •  Kdy začít s uměleckou přípravou u dětí?

Děti vnímají hudbu i další umělecké podněty již od samého narození, studie dokonce prokazují pozitivní vliv zpěvu matek ještě v prenatálním vývoji dětí. Od malička je dobré s dětmi zpívat a tvořit, je to pro ně naprosto přirozené.  Zápisy do základních uměleckých škol jsou zpravidla od pátého či šestého věku dítěte.

 • Moje dcera ve třech letech krásně maluje a zpívá. Myslím si, že je extrémně talentovaná, mohu ji zapsat do ZUŠky dříve než v pěti letech?

Procento výjimečně nadaných dětí je velmi nízké, nicméně určitě doporučujeme konzultaci v základní umělecké škole v místě bydliště.

 • Nejsou ZUŠky pouze pro děti, které se chtějí v budoucnu věnovat umělecké kariéře? Doma žádného hudebního skladatele mít nechceme. Proč bych měl/a své dítě do školy zapsat?

Část dětí je v základních uměleckých školách směrována k dalšímu studiu. Ovšem většina dětí, která školou prochází, se v budoucnu rozhodne věnovat jiným oborům. Umělecké vzdělávání pomáhá všem dětem rozvíjet pro život velmi důležité vlastnosti a dovednosti: kreativitu, empatii, vnímání, estetiku, schopnosti prezentace, a také v dnešním světě opomíjenou trpělivost, vytrvalost a píli, a je stejně důležité, jako například sport.

 • Jaký je rozdíl mezi zájmovým kroužkem, který například poskytuje výuku hry na flétnu, a ZUŠkou?

 V základní umělecké škole výuka probíhá na základě rámcového vzdělávacího plánu. Kromě správného ovládání hudebního nástroje se dítě postupně, systematicky a dlouhodobě seznamuje s vhodným repertoárem, nedílnou součástí výuky jsou pravidelné hodiny hudební nauky, kde dítě získává potřebné teoretické znalosti a informace z hudebních dějin. Vedle individuální výuky je pro dítě podstatná i možnost hry ve školním orchestru, komorních ansámblech či členství ve školním pěveckém sboru apod. Součástí uměleckého vzdělávání na ZUŠkách jsou i pravidelná vystoupení dětí na interních a veřejných koncertech příp. soutěžích a účast na významných akcích spjatých se životem školy. Základní umělecké školy poskytování poskytují vzdělání aprobovanými pedagogy, absolventy konzervatoří či vysokých uměleckých škol.

 • Neumím noty, svému synovi nebudu umět poradit. Je vůbec vhodné, aby na ZUŠku chodil, když nemá doma žádné zázemí?

Určitě nemusíte mít obavy, potřebné znalosti a dovednosti vaše dítě získá v rámci hodin, kdy bude školu navštěvovat.

 • Pamatuji si z „lidušky“, že hra na nástroj byla zejména dril. Vůbec mě nebavilo cvičit nudné skladby a etudy. V čem se liší výuka dnes oproti minulosti? Nechci, aby se moje dítě trápilo.  

Základní umělecké školy prošly i při zachování své tradice vývojem. Pedagogové využívají nejmodernější metody.  V hudebních oborech učitelé volí takový repertoár, který je dětem blízký, a v hodně ho kombinují s technickými cvičeními, přičemž i v oblasti technických cvičení a etud již současná hudebně-pedagogická literatura disponuje celou šíří zajímavého repertoáru. Většina škol klade důraz především na rozvoj přirozeného vztahu k umění a kultuře a zapojení dítěte do celé šíře školního života. Otevřená komunikace a péče o vzájemný vztah učitele a žáka je dnes již samozřejmostí každé kvalitní ZUŠky.  

 • Jsou nějaké domácí úkoly na ZUŠce? Jak často musí mé dítě cvičit na nástroj a kolik času vyžaduje domácí příprava?

Studium hudebních oborů vyžaduje také pravidelnou domácí přípravu. Je třeba si rozmyslet předem, zda bude mít dítě na domácí přípravu čas. Rozsah a četnost cvičení závisí na individuálním vývoji a cílech dítěte, u začínajících dětí je potřeba počítat s domácím cvičením cca 3x týdně 20- 45 minut. U ostatních oborů časová náročnost domácí přípravy není tak velká.


Volba oboru a školné

 • Může mi škola pomoci s výběrem vhodného nástroje? Musím to mít rozmyšleno předem?

Nemusíte mít jasno před vstupem do školy. V průběhu umělecké přípravky můžete zjistit, že pro vaše dítě bude například vhodný i jiný než hudební obor.  

 • Doma žádný hudební nástroj nemáme. Je třeba ho pořídit před nástupem do školy?

Hudební nástroj mít doma nemusíte. Je možné vše řešit v průběhu studia či využít možnost zapůjčení nástroje přímo ze školy.   

 • Kolik stojí průměrně roční školné na ZUŠce? S jakými dalšími náklady musíme počítat? Úplata za školné se pohybuje v rozmezí 2500 až 5000 za rok. Oproti soukromým kroužkům je částka spíše symbolická. K tomu časem započítejte pořízení či zápůjčku hudebního nástroje, výtvarné potřeby, stojan na noty, příspěvek na zájezdy pěveckých souborů či soustředění.  
 • Kolik hodin týdně děti do ZUŠky chodí?

U hudebních oborů zpravidla chodí děti do školy na dvě hodiny až 3 hodiny týdně. U ostatních oborů děti tráví 2 až 3 navazující hodiny týdně.


Talentové zkoušky a zápis

 • Kdy probíhají zápisy do základních uměleckých škol?

Záleží na každé škole, zpravidla v dubnu či květnu.

 • Jak probíhají talentové zkoušky na základních uměleckých školách?

Děti přijaté do základní umělecké školy musí prokázat předpoklady ke studiu. Kritéria pro přijímání žáků si určuje každá ZUŠ sama. Konkrétní kritéria škol jsou zpravidla k nalezení na webových stránkách školy.

 • Je třeba na talentové zkoušky nějak dítě předem připravit?

Není. Děti by měly být připraveny nanejvýš na přednes básničky či zpěv jednoduché lidové písně.  

 • Co když mé dítě neuspěje u talentových zkoušek do ZUŠky? Jak se máme potom vyrovnat s prvním velkým neúspěchem?

Pokud dítě neuspěje během talentových zkoušek, může se ke zkouškám přihlásit i v dalších letech. Za jeden rok projde dítě ve svém vývoji velkou změnou a má šanci uspět.  


Praktické rady po zápisu 

 • Pokud dítě hraje na nástroj a zpívá, musí povinně absolvovat také hudební nauku? Vůbec ho to nebaví, noty ho přeci může naučit pan učitel na nástroj.

Bohužel pokud by se v individuálních hodinách věnoval čas výuce not, celkově by se výuka zpomalila a nebyla efektivní. Pokud dítě nemůže ze zdravotního nebo jiného vážného důvodu navštěvovat hodiny hudební nauky, může jeho zákonný zástupce požádat ředitele školy o možnost studia v rámci individuálního plánu.

 • Je třeba omlouvat hodiny, když syn/dcera onemocní?

       Ano, absenci dítěte v hodině je potřeba omlouvat rodiči či zákonnými zástupci dítěte. Většinou stačí telefonicky či ústně.

 • Jakým způsobem nejlépe domluvit týdenní rozvrh na ZUŠce?

Před začátkem školního roku se informujte ve vaší škole a postupujte podle instrukcí školy.  

 • Dcera je velmi nervózní na školních koncertech, dokonce z tohoto důvodu nechce do ZUŠky chodit. Co s tím máme dělat?

Tréma je přirozená i u dospělých, neměla by ovšem člověka paralyzovat. Proberte s dcerou co by ji pomohlo, zkoušejte společně hrát před členy rodiny, poraďte se také s učitelem/učitelkou jak postupovat. Nebojte se o tom společně mluvit.  

 • Pokud zjistíme, že by se dítě raději učilo na jiný nástroj, je možné přestoupit?

Ano, určitě je to po dohodě se zástupci škol možné. Záleží ovšem na možnostech a kapacitě vaší školy.  

 • Může mé dítě na ZUŠce z nějakého předmětu propadnout?

Těmto případům se snaží školy vyvarovat a zavčas případnou problematickou situaci řešit napřímo s dítětem a jeho rodiči. Ale ano, může.  

 • Na co je důležité vysvědčení na „ZUŠce“, není to jen taková formalita?

Klasifikace je nedílnou součástí systému vzdělání na ZUŠ a má zejména u mladších dětí svůj motivační význam. Dobří pedagogové se snaží vedle známek využívat i další možnosti hodnocení a motivačních metod ve prospěch daného dítěte. Vysvědčení bývá zpravidla hezkou formou formálního zakončení určité fáze vzdělání.

 • Přestěhovali jsme se, potřebujeme přejít na jinou základní uměleckou školu. Jak nejlépe postupovat?

Je potřeba se dopředu informovat o možnostech a kapacitě školy v novém místě bydliště, ideálně ještě před koncem školního roku či pololetí oslovit zástupce vedení školy či konkrétního pedagoga.  

 • Jak mohu své dítě nejlépe podpořit?

Buďte trpěliví, hra na nástroj je často náročná. V dnešní době je kladen na děti často velký tlak a je dobré děti nepřetěžovat.  

 • Kdo bude učit mé dítě? Lze to zjistit předem?

Ptejte se, jděte se podívat na dny otevřených dveří. Většina pedagogů jsou vystudovaní profesionálové s dlouholetou praxí.