Často kladené otázky


Jak se přihlásit do ZUŠ open?

Pro přihlášení se k účasti v projektu ZUŠ Open 2018 je nutné aktualizovat svůj profil, vyplnit formulář a potvrdit účast v projektu. Pro školy, které nebyly součástí ZUŠ Open 2017, je potřeba registrovat svoji školu.


Termíny pro přihlášení?

Uzávěrka přihlášek na ZUŠ Open je 20. listopadu 2017. Přihláška k tomuto datu ještě nemusí obsahovat informace o dramaturgii a místě konání produkce.

Uzávěrka přihlášek produkcí obsahující informace o místech konání, časového harmonogramu, názvu a popisu programu je pro přihlášené školy 24. dubna 2018.

Kde nejlépe uspořádat akci a jaký zvolit program?

Rozsah a dramaturgie vystoupení je zcela v kompetenci škol. Vedle klasického koncertu  hudebního  oddělení  budou  vítány vernisáže, výstavy, přehlídky tanečního souboru, orchestrální koncerty, divadelní představení, průvody či dílny.

Kromě  využití  vlastního  koncertního  sálu ZUŠ  Open  především  doporučuje  realizovat program mimo školní  budovu:  koncertní sál,  kulturní  dům, knihovna,  nemocnice,  sokolovna, veřejný prostor, kostel,  park...

V našem městě je více ZUŠ, je možné se do akce zapojit společně?

V rámci ZUŠ open jsou vítány společné programy napříč obory; přehlídky orchestrů, souborů i sólistů jednotlivých škol či oborová vystoupení.

ZUŠ Open bude nápomocný pro otevření cesty vzájemné spolupráce (propojení mezi školami, předávání informací, koordinace časového harmonogramu apod). Je třeba, aby se každá škola přihlásila samostatně, program akce lze sdílet s dalšími školami.

 

V květnu pravidelně realizujeme absolventské koncerty, je možné je do ZUŠ Open přihlásit?

Ano, pokud budou uskutečněny v termínu 24. 5. 2018. Záměrem ZUŠ Open je však prezentovat školy mimo obvyklý rámec jejich práce.

 Jak se školy mohou zařadit do mediální kampaně?

ZUŠ Open poskytne v rámci webových stránek platformu Salon ZUŠ, v rámci kterého budou moci školy sdílet ukázky své práce, výkony nadaných žáků, spoty a videa o projektech škol, jejich vzkazy nebo reportáže.

Pro zařazení a sdílení příspěvků v rámci sociální sítě Facebook, prosím, kontaktujte hlavní koordinátorku.

Na webových stránkách ZUŠ Open bude možné sledovat i v rámci interaktivní mapy přehled registrovaných škol, aktuální novinky a reportáže z příprav ZUŠ Open i jednotlivých škol.

 

Mohu využít logo a grafické materiály ZUŠ Open?

ZUŠ Open poskytne školám logo a grafické podklady k využití na pozvánkách, webových stránkách školy či dalších propagačních materiálech. 

 Jakým způsobem konkrétně  pomůže ZUŠ Open  školám v možnosti  realizovat  své vystoupení  v následujících  lokacích?

- produkce ve veřejných prostranstvích či v prostorách ve správě města / městské  části/ obce

Konkrétní podmínky a možnost realizace projektů v těchto prostorách vždy závisí na přímém oslovení a jednání škol s daným zřizovatelem.  ZUŠ Open poskytne v případě zájmu školám podporu ve formě záštity a doporučení. 

V součinnosti se školami osloví ZUŠ Open ke spolupráci vedení měst a obcí pro podporu realizace projektů škol mimo jejich prostory: bezplatné či výhodné  nájemné  městských, obecních, koncertních sálů, divadel či kulturních středisek, možnost poskytnutí záborů veřejných prostranství, finanční zaštítění  či  podporu realizace venkovních přehlídek apod.

Pro další detaily v této otázce kontaktujte koordinátory ZUŠ Open.

- produkce v kostele či jiném církevním objektu

Pro realizaci umělecké produkce v sakrálních prostorách je potřeba obrátit se přímo na administrátora dané farnosti: faráře, kněze nebo představeného řádu. 
Pro realizaci programu v katolickém kostele je jedna z podmínek pro schválení vystoupení dodržení duchovního charakteru koncertu.
Pro pomoc v jednání v této otázce  kontaktujte hlavní koordinátorku ZUŠ Open.

- produkce v prostoru ve vlastnictví soukromé osoby, firmy, organizace – hrady, zámky, galerie

Konkrétní podmínky a možnost  realizace  projektů v těchto prostorách vždy závisí na přímém oslovení a jednání škol s daným majitelem. ZUŠ Open poskytne v případě svých možností podporu a doporučení ve vlastním jednání. Pro pomoc v této otázce kontaktujte koordinátory ZUŠ Open.

Jak bude probíhat rezervace vstupenek na ZUŠ Open?

V případě omezené kapacity sálu je nutné v programu na svém profilu třeba doplnit informaci o nutnosti rezervace vstupenek.  

Bude do ZUŠ Open osobně angažována pěvkyně Magdalena Kožená?

Magdalena je připravena v rámci svých časových možností k aktivní účasti na celém projektu i k osobní návštěvě vybraných projektů. 

Chci se ještě více zapojit.

Vítáme zapojení regionálních dobrovolných koordinátorů a spolupracovníků především v oblasti propojení s regionem, zapojení místních společenství i vlastní produkce. V případě vašeho zájmu jakýmkoliv způsobem podpořit ZUŠ Open nás kontaktujte.

 

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“